QUẢNG CÁO BANNER
Tên Vị Trí Chia sẻ Trang chủ Trang chuyên mục
Trang bài viết
Kích thước
(pixel)
Đơn giá
(triệu VNĐ/tuần)
Kích thước
(pixel)
Đơn giá
(triệu VNĐ/tuần)
Top Banner 2 728 x 90 10.000.000 728 x 90 8.000.000
Hot Banner 1 2 300 x 500 15.000.000 300 x 500 10.000.000
Medium Banner 1 2 300 x 250 6.000.000 300 x 250 5.000.000
Hot Banner 2 2 300 x 600 5.000.000 300 x 600 4.000.000
Banner Play(Sticky) 2 300 x 600 7.000.000 300 x 600 5.000.000
Bottom Banner 2 728x 90 8.000.000 728 x 90 6.000.000
QUẢNG CÁO BÀI VIẾT
Loại Mô tả
(Hiển thị tất cả các vị trí sau)
Đơn giá
(triệu VNĐ)
Lưu ý các chi phí ở mục này không bắt buộc
(triệu VNĐ)
Loại 1 - 1 trong 3 bài dưới bài viết nổi bật đầu trang chủ trong 2 tiếng (ảnh + title)
- 1 trong 3 bài nổi bật tại trang chuyên mục trong 2 tiếng (ảnh + title)
- Sau 2 tiếng bài sẽ chuyển xuống vị trí top 5 trong chuyên mục, và khi có bài mới lên sẽ đẩy dần xuống (Ưu tiên vị trí booking từ 1- 5)
- Tiểu mục phù hợp
7.000.000 Chi phí viết bài mới
(*) 1,000,000
Chi phí chỉnh sửa bài
(**) 300,000
Loại 2
- Bài top 1 của chuyên mục ngoài trang chủ trong 2 tiếng (ảnh + title)
- Bài top 1 tại trang chuyên mục trong 2 tiếng, sau đó bài mới lên sẽ đẩy dần xuống
- Tiểu mục phù hợp
5.000.000
Loại 3
- Bài dạng link nằm tại vị trí chuyên mục ngoài trang chủ trong 2 tiếng
- Bài vị trí thứ 6 tại trang chuyên mục trong 2 tiếng (Ưu tiên vị trí booking)
- Tiểu mục phù hợp
2.500.000
top