Kinh Tế

Chỉ chức danh từ Bộ trưởng và tương đương trở lên mới được bố trí mua ôtô công, theo đề nghị của Chính phủ. 
Loading...